Veel inkomensverruimingen in 2023

Geplaatst op december 19, 2022

De overheid strooit rijkelijk met toeslagen en andere tegemoetkomingen die moeten voorkomen dat gezinnen met een krappere beurs in de knel komen. Ook verder verandert er nogal wat per 1 januari 2023 in het voordeel van gezinnen met lage inkomens en van mensen in schuldregelingen. Aan SchuldHulpMaatjes de taak om te kijken of hun hulpvragers volgend jaar krijgen waar ze recht op hebben. De belangrijkste 5 nieuwe overheidsmaatregelen hier op een rij plus tot slot een extra tip.

  1. Kostendelersregeling in de bijstand

Nu is het nog zo dat ouders met een bijstandsuitkering worden gekort als hun inwonende zoon of dochter 21 jaar wordt. Deze kostendelersregeling heeft tot nogal wat dak- en thuisloosheid geleid onder jongeren. Per 1 januari wordt de leeftijdsgrens voor medebewoners verhoogd naar 27 jaar. Personen jonger dan 27 jaar tellen dan dus niet meer mee als kostendeler bij de bijstand van een ander. Een voorbeeld: een jongere van 24 jaar woont bij zijn ouders (allebei 49 jaar). Alle drie hebben ze recht op algemene bijstand voor het levensonderhoud. Na de wijziging is het kind geen kostendelende medebewoner meer voor de bijstand van zijn vader en moeder. De ouders hebben recht op de normale gehuwdenuitkering. De jongere wordt wel gekort op zijn uitkering tot 43,33% van de gehuwdennorm.

  1. Tegemoetkomingen energielasten

Huishoudens met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm hebben dit jaar al € 1400 euro kunnen incasseren bij de gemeente Den Haag als tegemoetkoming in de hoge energiekosten. Voor volgend jaar is € 1300 beschikbaar, waarop dit jaar al € 500 als voorschot kon worden aangevraagd. Wie voldoet aan de voorwaarden en een uitkering heeft van de gemeente, krijgt de energietoeslag vanzelf op de rekening.

Wie geen uitkering heeft van de gemeente maar wel een laag inkomen, kan een aanvraag doen voor de energietoeslag via het formulier op de website www.denhaag.nl. Is het inkomen lager door schuldsanering (Wsnp), schuldhulp of beslag, dan moet een ander formulier worden gebruikt voor de aanvraag. Te ontvangen met een e-mail naar energietoeslag@denhaag.nl; en vraag daarin naar het aanvraagformulier voor mensen met Wsnp, schuldhulp of beslag.
Volgend jaar geldt een tariefplafond voor stroom en gas. Tot een bepaald jaarverbruik betaal je een prijs per kilowattuur (kWh) stroom en per kubieke meter (m3) gas die ruwweg de helft lager ligt dan de huidige marktprijzen. Tot een stroomverbruik van 2900 kWh geldt een tarief van € 0,40 per kWh en tot een gasverbruik van 1200 m3 geldt een tarief van € 1,45 per m3. Bijna 40% van de Nederlandse huishoudens zal boven dit verbruik uitkomen. Voor hen is energiebesparing een harde noodzaak. Maar wie beneden het plafond blijft betaalt nog altijd tot zo’n 240 euro per maand; dus ook dan blijft energiebesparing onverminderd belangrijk en lucratief.

  1. Toeslagen extra verhoogd

De zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget gaan per 1 januari 2023 extra omhoog. De inkomensgrenzen worden ook nog eens verhoogd, waardoor naar schatting een half miljoen mensen meer in aanmerking komen voor één of meer toeslagen. Dit speelt het sterkst bij de zorgtoeslag. Alle aanleiding voor gezinnen met een matig inkomen, die tot dusver niet voor een toeslag in aanmerking kwamen, om via de website van Belastingdienst/toeslagen na te gaan of daar in 2023 wel recht op ontstaat. Modules voor proefberekeningen staan op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/2023-toeslagen-omhoog.

  1. Gevolgen hogere bijstand en minimumloon

Behalve de toeslagen gaan ook het minimumloon en de bijstandsuitkeringen per 1 januari (met 10,14% bruto) omhoog. Dit is ook goed nieuws voor wie in een schuldregeling zit of bij wie beslag is gelegd op het inkomen. Die houdt per maand meer over dan nu. De beslagvrije voet (Bvv) gaat omhoog, dus moet bij de deurwaarder worden aangeklopt voor een aangepaste Bvv op basis van de gegevens van je hulpvrager in januari. Wie dat niet doet, loopt de kans dat de Bvv een heel jaar op het oude bedrag blijft staan.

Het vrij te laten bedrag (Vtlb), het inkomen dat mag worden behouden in een schuldenregeling, gaat mee omhoog. Ook het Vtlb moet dus begin volgend jaar opnieuw berekend worden. In Wsnp-trajecten zal dit altijd worden gedaan door de bewindvoerder, maar in schuldbemiddelingen/minnelijke trajecten (Msnp) is dat niet gegarandeerd.

Voorkom dat er te veel naar de schuldeisers gaat en laat je hulpvragers dus informeren naar de gevolgen in hun situatie en vraag waar nodig om nieuwe berekeningen. Ruwweg is de schatting dat Vtlb en Bvv netto stijgen met € 90 per maand voor een alleenstaande en met € 130 euro per maand voor een paar, samen in een regeling, ongeacht het kindertal.

Komt je hulpvrager in de problemen met de aflossing van het saneringskrediet, laat hem of haar dat dan melden bij de hulpverlener, want daar zijn oplossingen voor afgesproken.

  1. Huurverlaging voor sociale huurwoningen

Vanaf juli 2023 krijgen huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning een huurverlaging van gemiddeld € 57 per maand. Woningcorporaties zijn verplicht uiterlijk 1 juni 2023 de huurder een huurverlagingsvoorstel te doen. In aanmerking komen huishoudens met een inkomen tot 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Tot slot: Gemeenten gaan meer doen

Gemeenten krijgen in 2023 meer geld van het rijk voor sociaal minimabeleid en schuldhulp. Hoe dat precies uitpakt in onze regio is nog niet bekend.